img
loader image
Skip to content Skip to footer

 SÚŤAŽ – Ukáž nám svoj bike a vyhraj hodnotné ceny!

Zaujíma nás, na čom jazdíte vy, priaznivci a zákazníci Saferide Slovakia. Preto sme si pre vás pripravili súťaž s jednoduchými podmienkami:

 • Lajknite našu Facebook stránku Saferide Slovakia
 • Dajte like na súťažný príspevok na Facebooku
 • Do komentára pod príspevok na Facebooku vložte fotografiu vášho bicykla. Ak máte bikov viac, pokojne nám ich ukážte všetky! Zvýšite tak svoju šancu na výhru.

Súťaž prebieha od 25.5.2021, až do 25.6.2021, kedy budú náhodne vyžrebovaní 3 výhercovia, pre ktorých sme nachystali nasledovné hodnotné ceny.

 1. Pirelli obutie na bicykel podľa vlastného výberu do výšky 120€
 2. Morgan Blue balíček produktov na starostlivosť o bicykel 
 3. Servisný balík Basic refresh

Výhercov budeme kontaktovať ihneď po žrebovaní prostredníctvom správy na Facebooku. Tak neváhajte a zapojte sa aj vy! Kompletný štatút súťaže nájdete nižšie.

1. Cena

2. Cena

3. Cena

ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. Cena: Filip Taragel 2. Cena: Peter Jeep Binčik 3. Cena: Palinko Janis

Ukáž nám svoj bike a vyhraj hodnotné ceny“

Štatút súťaže „Ukáž nám svoj bike a vyhraj hodnotné ceny” je dokumentom záväzne upravujúcim pravidlá súťaže (ďalej len „Štatút“).

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

SAFERIDE s.r.o. 

Košická 58, 821 09 Bratislava

IČO: 533 826 92

IČ DPH: SK2121373969

spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 149021/B (ďalej len „Saferide“ alebo „Vyhlasovateľ “)

2. TRVANIE SÚŤAŽE

 Súťaž trvá od 25.05. 2021 – 25.06. 2021.

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

3.1 Účastníkom súťaže môže byť každá osoba, ktorá splní 3 podmienky súťaže: dá like na Facebook stránku Saferide Slovakia, dá like na súťažný príspevok na Facebook stránke Saferide Slovakia, pod súťažný príspevok na Facebook stránke Saferide Slovakia vloží komentár s fotografiou vlastného bicykla v čase trvania súťaže podľa bodu 2. Do súťaže budú automaticky zaradení súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. (ďalej len „Účastník súťaže“).

3.2 Viac informácií o podmienkach súťaže je uverejnených na webovej stránke www.saferide.sk.

4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

4.1 Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa čl. 3. a čl. 4.

4.2 Podmienkou účasti v súťaži „Ukáž nám svoj bike a vyhraj hodnotné ceny“ je splnenie 3 podmienok súťaže podľa čl. 3. počas obdobia trvania súťaže podľa čl. 2.

5. ŽREBOVANIE A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

5.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční 25.06.2021.

5.2 Z účastníkov súťaže spĺňajúcich podmienky uvedené v čl. 3. a čl. 4. Vyhlasovateľ funkciou náhodného výberu vyžrebuje 3 výhercov súťaže.

6. VÝHRY V SÚŤAŽI

 Vyhlasovateľ poskytol do súťaže nasledovné výhry:

    •  Pirelli obutie na bicykel podľa vlastného výberu do výšky 120€
    •  Morgan Blue balíček produktov na starostlivosť o bicykel
    • Servisný balík Basic refresh 

7. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY


7.1 Vyhlasovateľ oboznámi výhercov ohľadom výhry formou súkromnej správy cez sociálnu sieť Facebook. Forma odovzdania výhry bude dohodnutá individuálne.

7.2 Ak v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane Vyhlasovateľ vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne vyjadrenie od výhercu, alebo sa výherca nedostaví na prebratie výhry, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný zo zoznamu účastníkov rovnakým postupom ako v prípade riadneho žrebovania. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

7.3 Vyhlasovateľ oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich z prevzatej výhry.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a podobne, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke www.saferide.sk, pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, či náhradné plnenie. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená Vyhlasovateľom.

8.2 Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu ako aj odvolať súťaž.

8.3 Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry, predovšetkým mena a adresy výhercov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.saferide.sk. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

8.4 Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

8.5 Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.

8.6 Štatút súťaže „Ukáž nám svoj bike a vyhraj hodnotné ceny“ je zverejnený na www.saferide.sk.

Štatút nadobúda účinnosť od 10.5.2021.

V Bratislave, dňa 10.5.2021

Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969
Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969

Domov             O nás             Eventy             Čo robíme             Ako to funguje             Blog             Kontakt             Panel zamestnanca

Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969

Domov       

Ako to  funguje   

Eventy

Kontakt

 © 2021 saferide.sk | All rights reserved – Created by Monkeymedia