img
loader image
Skip to content Skip to footer

REKLAMAČNÝ PORIADOK
SAFERIDE s. r. o. 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) spoločnosti : SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969, e-mailová adresa: info@saferide.sk, telefonický kontakt: +421 911 666 671 (ďalej len „Zhotoviteľ“) a opisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii diela zhotoveného Zhotoviteľom (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.2 Objednávateľ, ktorým sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie výlučne fyzická osoba nepodnikateľ – Spotrebiteľ (ďalej len „Objednávateľ“), je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy o dielo na poskytovanie mimozáručného servisu bicyklov a kolobežiek (ďalej len „Servis“).

1.3 Definície pojmov s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený a definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ v tomto Reklamačnom poriadku nie je stanovené inak. Ak nie je význam použitých pojmov definovaný podľa predchádzajúcej vety, bude mať význam stanovený v platných a účinných právnych predpisoch.

1.4 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne iba na Objednávateľa ako fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorý je v právnom postavení Spotrebiteľa.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Za reklamáciu sa považuje uplatnenie práv zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady poskytovanej služby. Právo zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby musí Objednávteľ u Zhotoviteľa uplatniť bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, len čo chybu zistí, najneskôr však do 30 dní od kedy sa o vzniku tejto skutočnosti Objednávateľ dozvedel. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik, ak zákon neustanovuje inak.

2.2 Objednávateľ má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

2.3 Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť

a) písomne na adrese Zhotoviteľa v bode 1.1 tohto Reklamačného poriadku alebo

b) e-mailom na adrese info@saferide.sk

2.4 V reklamácií je Objednávateľ povinný uviesť svoje  identifikačné  údaje, ako sú  meno a  priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať reklamované skutočnosti, priložiť podklady preukazujúce jeho tvrdenia a uviesť práva, ktoré si Objednávateľ v rámci reklamácie uplatňuje. Bez riadnej identifikácie Objednávateľa bude Zhotoviteľ považovať reklamáciu za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Ak bude reklamácia neúplná alebo nezrozumiteľná, Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na odstránenie týchto nedostatkov. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa pri vybavovaní reklamácie a v prípade ak ju Objednávateľ neposkytne, Zhotoviteľ rozhodne o vybavení reklamácie výlučne na základe dostupných podkladov. Reklamáciou podanou opakovane, tým istým predkladateľom v rovnakej veci, ak neobsahuje reklamácia žiadne nové skutočnosti, sa Zhotoviteľ nebude zaoberať.

2.5 Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.6 Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Zhotoviteľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Zhotoviteľ o jeho právach podľa všeobecného predpisu – § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia Objednávateľa o tom, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutého Servisu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

3. Výluky

3.1 V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Zhotoviteľ, jeho zamestnanci alebo jeho poskytovatelia licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, a to aj v prípade, že Zhotoviteľ bol upovedomený o možnosti takýchto škôd. Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Zhotoviteľa, jeho zamestnancov obmedzená do výšky ceny, ktorá bola zaplatená za Servis.

3.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, princíp objektívnej zodpovednosti je vylúčený, pokiaľ právne predpisy neurčia inak.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Spotrebiteľ nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú sám spôsobil.

4.2 Ak Servis nebol poskytnutý kvalitne a chyba je odstrániteľná, má Objednávateľ právo na jej bezplatné odstránenie. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote.

4.3 Pri neodstrániteľných chybách, t. j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, na ktorej bol vykonaný Servis, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni chybu v dohodnutej lehote alebo ak sa chyba vyskytne znovu, má Objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Servisu.

4.4 Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter chyby, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania veci, na ktorej bol poskytnutý Servis. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Zhotoviteľ.

4.5 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie určuje Objednávateľ pri uplatnení reklamácie v zmysle bodov 4.2 a 4.3 tohto Reklamačného poriadku, alebo na výzvu Zhotoviteľa v ním určenej primeranej lehote. Ak Objednávateľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Zhotoviteľom poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Zhotoviteľ.

4.6 Zhotoviteľ vydá Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.7 Ak Zhotoviteľ nevybaví reklamáciu na mieste, oznámi Objednávateľovi najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie písomne alebo e-mailom skutočnosť, že jeho reklamácia bola vybavená, pričom v tomto oznámení uvedie spôsob ako bola predmetná reklamácia vybavená. Ak sa oznámenie zasiela e-mailom považuje sa za doručené Objednávateľovi v deň, keď bolo odoslané na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri uplatnení reklamácie. Ak sa oznámenie zasiela písomne, považuje sa za deň vybavenia reklamácie deň, kedy bola zásielka oznámená Objednávateľovi, a to aj v prípade, že si Objednávateľ zásielku neprevezme v odbernej lehote na adrese uvedenej pri uplatnení reklamácie.

4.8 V prípade, ak by Objednávateľ ako spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Zhotoviteľa vo vzťahu k službe poskytovanej Zhotoviteľom so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“).

4.9 Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Objednávateľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a spotrebiteľ tento taktiež nájde na: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.10 Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Vzťahy, ktoré neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.2 Všetky prípadné spory medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa bodu 4.9 tohto Reklamačného poriadku.

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť a/alebo prijať nový Reklamačný poriadok, pričom jeho zmena je účinna odo dňa uvedeného v zmenenom alebo novom Reklamačnom poriadku, najskôr v deň jeho zverejnenia na stránke www.saferide.sk.

5.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 15.3.202

REKLAMAČNÝ PORIADOK
SAFERIDE s. r. o. 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) spoločnosti : SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969, e-mailová adresa: info@saferide.sk, telefonický kontakt: +421 911 666 671 (ďalej len „Zhotoviteľ“) a opisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii diela zhotoveného Zhotoviteľom (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.2 Objednávateľ, ktorým sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie výlučne fyzická osoba nepodnikateľ – Spotrebiteľ (ďalej len „Objednávateľ“), je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy o dielo na poskytovanie mimozáručného servisu bicyklov a kolobežiek (ďalej len „Servis“).

1.3 Definície pojmov s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený a definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ v tomto Reklamačnom poriadku nie je stanovené inak. Ak nie je význam použitých pojmov definovaný podľa predchádzajúcej vety, bude mať význam stanovený v platných a účinných právnych predpisoch.

1.4 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne iba na Objednávateľa ako fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorý je v právnom postavení Spotrebiteľa.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Za reklamáciu sa považuje uplatnenie práv zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady poskytovanej služby. Právo zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby musí Objednávteľ u Zhotoviteľa uplatniť bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, len čo chybu zistí, najneskôr však do 30 dní od kedy sa o vzniku tejto skutočnosti Objednávateľ dozvedel. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v stanovenej lehote má za následok ich zánik, ak zákon neustanovuje inak.

2.2 Objednávateľ má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

2.3 Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť

a) písomne na adrese Zhotoviteľa v bode 1.1 tohto Reklamačného poriadku alebo

b) e-mailom na adrese info@saferide.sk

2.4 V reklamácií je Objednávateľ povinný uviesť svoje  identifikačné  údaje, ako sú  meno a  priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať reklamované skutočnosti, priložiť podklady preukazujúce jeho tvrdenia a uviesť práva, ktoré si Objednávateľ v rámci reklamácie uplatňuje. Bez riadnej identifikácie Objednávateľa bude Zhotoviteľ považovať reklamáciu za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Ak bude reklamácia neúplná alebo nezrozumiteľná, Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na odstránenie týchto nedostatkov. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa pri vybavovaní reklamácie a v prípade ak ju Objednávateľ neposkytne, Zhotoviteľ rozhodne o vybavení reklamácie výlučne na základe dostupných podkladov. Reklamáciou podanou opakovane, tým istým predkladateľom v rovnakej veci, ak neobsahuje reklamácia žiadne nové skutočnosti, sa Zhotoviteľ nebude zaoberať.

2.5 Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Zhotoviteľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2.6 Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Zhotoviteľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Zhotoviteľ o jeho právach podľa všeobecného predpisu – § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia Objednávateľa o tom, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutého Servisu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

3. Výluky

3.1 V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, v žiadnom prípade nebude Zhotoviteľ, jeho zamestnanci alebo jeho poskytovatelia licencií zodpovedať za akýkoľvek ušlý zisk, príjem alebo predaj, alebo za akúkoľvek stratu dát, alebo za náklady vynaložené na obstaranie tovarov alebo služieb, za majetkové škody, za osobnú ujmu, za prerušenie podnikania, za stratu obchodných informácií, ani za akékoľvek špeciálne, priame, nepriame, náhodné, ekonomické, krycie, trestné, špeciálne alebo následné škody, akokoľvek zapríčinené, či už vyplynuli zo zmluvy, úmyselného konania, nedbalosti alebo inej skutočnosti, zakladajúcej vznik zodpovednosti, a to aj v prípade, že Zhotoviteľ bol upovedomený o možnosti takýchto škôd. Nakoľko niektoré štáty a niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie zodpovednosti, ale môžu dovoľovať obmedzenie zodpovednosti, je zodpovednosť Zhotoviteľa, jeho zamestnancov obmedzená do výšky ceny, ktorá bola zaplatená za Servis.

3.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť výlučne za škody, ktoré vznikli jeho zavinením, princíp objektívnej zodpovednosti je vylúčený, pokiaľ právne predpisy neurčia inak.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Spotrebiteľ nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú sám spôsobil.

4.2 Ak Servis nebol poskytnutý kvalitne a chyba je odstrániteľná, má Objednávateľ právo na jej bezplatné odstránenie. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote.

4.3 Pri neodstrániteľných chybách, t. j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, na ktorej bol vykonaný Servis, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni chybu v dohodnutej lehote alebo ak sa chyba vyskytne znovu, má Objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Servisu.

4.4 Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter chyby, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania veci, na ktorej bol poskytnutý Servis. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Zhotoviteľ.

4.5 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie určuje Objednávateľ pri uplatnení reklamácie v zmysle bodov 4.2 a 4.3 tohto Reklamačného poriadku, alebo na výzvu Zhotoviteľa v ním určenej primeranej lehote. Ak Objednávateľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Zhotoviteľom poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Zhotoviteľ.

4.6 Zhotoviteľ vydá Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.7 Ak Zhotoviteľ nevybaví reklamáciu na mieste, oznámi Objednávateľovi najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie písomne alebo e-mailom skutočnosť, že jeho reklamácia bola vybavená, pričom v tomto oznámení uvedie spôsob ako bola predmetná reklamácia vybavená. Ak sa oznámenie zasiela e-mailom považuje sa za doručené Objednávateľovi v deň, keď bolo odoslané na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri uplatnení reklamácie. Ak sa oznámenie zasiela písomne, považuje sa za deň vybavenia reklamácie deň, kedy bola zásielka oznámená Objednávateľovi, a to aj v prípade, že si Objednávateľ zásielku neprevezme v odbernej lehote na adrese uvedenej pri uplatnení reklamácie.

4.8 V prípade, ak by Objednávateľ ako spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Zhotoviteľa vo vzťahu k službe poskytovanej Zhotoviteľom so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“).

4.9 Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Objednávateľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a spotrebiteľ tento taktiež nájde na: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na: ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.10 Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Vzťahy, ktoré neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.2 Všetky prípadné spory medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky alebo subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa bodu 4.9 tohto Reklamačného poriadku.

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť a/alebo prijať nový Reklamačný poriadok, pričom jeho zmena je účinna odo dňa uvedeného v zmenenom alebo novom Reklamačnom poriadku, najskôr v deň jeho zverejnenia na stránke www.saferide.sk.

5.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 15.3.202

Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969
Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969
Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969

Domov             O nás             Eventy             Čo robíme             Ako to funguje             Blog             Kontakt             Panel zamestnanca

 © 2021 saferide.sk | All rights reserved – Created by Monkeymedia

Domov       

Ako to  funguje   

Eventy

Kontakt

 © 2021 saferide.sk | All rights reserved – Created by Monkeymedia