img
loader image
Skip to content Skip to footer

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážené dotknuté osoby,

v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje  v podmienkach našej organizácie a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.Podmienky ochrany súkromia sú určené pre všetkých návštevníkov a užívateľov na webovej stránke www.saferide.sk (ďalej len „internetová stránka“).Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje v internetovej stránky a jej podstránok spracúvame sú:

i. návštevníci internetovej stránky; ii. zákazník Servisu (FO a FO – podnikateľ); iii. kontaktná osoba (FO) zákazníka Servisu.

I KTO SME? 

 Prevádzkovateľom je spoločnosť SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969 (ďalej aj len „SAFERIDE“ alebo „prevádzkovateľ“).

II. AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto Podmienok ochrany súkromia osobných údajov, kontaktujte nás na korešpondenčnej adrese SAFERIDE nasledovne: SAFERIDE, s.r.o.Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť RužinovTel.: +421 911 666 671E-mail: info@saferide.skS cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj koordinátora ochrany osobných údajov, Mgr. Tomáš Bolfa, ktorý dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu a telefónneho čísla alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese s označením zásielky: „k rukám koordinátora pre ochranu osobných údajov“. Koordinátor ochrany osobných údajov je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v jednotlivých podmienkach ochrany, obráťte sa, prosím, na koordinátora ochrany osobných údajov.

III. ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vo všeobecnosti môžete internetovú stránku navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli informácie o Vašej totožnosti, resp. bez toho, aby ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy z IT dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu platformu a poskytnúť Vám naše služby.Vaše osobné údaje však zadávate dobrovoľne do registračného formuláru pre Servis na uvedenej internetovej stránke.Vaše osobné údaje môžeme získavať aj od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri a organizácie, agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné.

IV. NA ČO TIETO INFORMÁCIE O VÁS POUŽÍVAME (ÚČELY) A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Dotknutá osobaZhromažďované údajeÚčely zhromažďovaniaPrávny základDoba uchovávania
Návštevník internetovej stránkyIP adresy, názov domény, verzia Vášho prehliadača a operačného systému, prevádzkové údaje, webové protokolyidentifikácia webových relácií, informácie o predvolenom jazyku, v ktorom používateľ používa nástroje na správu služieboprávnený záujem na meraní používania a zlepšení obsahu internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)po odhlásení sa z internetovej stránky sú údaje vymazané
Záujemca o Servisidentifikačné údaje pri fyzickej osobe – podnikateľovi:obchodné meno,  identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, ak je platcom DPH a kontaktné údaje ako miesto podnikania, telefónne číslo a e-mailidentifikačné údaje pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, titul a kontaktné údaje ako adresa, telefónne číslo a e-mailplnenie predzmluvných a zmluvných  povinností,  t.j. v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny, doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov.predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)10 rokov
e-mail, tel. číslomarketingové účely, tzn. na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE.váš súhlas vyjadrený zaškrtnutím check-boxu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)5 rokov
Zákazník pre ServisInformácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu, informácie získané na základe zmluvy – potrebujeme Vaše osobné údaje pri fyzickej osobe – podnikateľovi v rozsahuobchodné meno,  identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, ak je platcom DPH, miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail apri fyzickej osobe v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a e-mail;Platobné informácie a údaje o platobnej disciplíne –  číslo bankového účtu, kód banky;Informácie  súvisiace s internetovou stránkou – správanie návštevníka na internetovej stránke, jeho IP adresa, e-mailová adresa a informácie, ktoré sami ako návštevníci poskytnete na našej internetovej stránke.Informácie  súvisiace s marketingom a propagáciou – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko, e-mail, telefónPlnenie predzmluvných a zmluvných  povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho výkonu predzmluvných a zmluvných  povinností, ako aj obchodných vzťahov, t.j. v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny, doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov.  Vedenie účtovníctva. V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi obchodnými partnermi na základe existujúcich právnych vzťahov, osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona. Môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (t.j. uchovávanie registratúrnych záznamov počas plynutia retenčných lehôt, a pod.). Marketingové účely. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE. Zverejňovanie referencie. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zverejnenia referencie, t.j. najmä na internetovej stránke SAFERIDE, sociálnych sieťach, v zozname referencií, v materiáloch určených pre tlač (napr. letáky/brožúrky o spoločnosti, atď.).Vybavovanie agendy práv dotknutých osôb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak sa nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov. Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak sme stranou v spore vedenej nami alebo proti nám.predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)               plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)              plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)    váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)        váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)          plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)        oprávnený záujem SAFERIDE, a to na ochrane dobrého mena, majetkových záujmov či finančnej stability SAFERIDE (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).Spravidla 10 rokov odo dňa zániku platnosti záväzkovo-právneho vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.
Kontaktná osoba, štatutárny orgán, zástupca zákazníka ServisuBežné kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, identifikačné údaje zamestnávateľa, telefónne číslo, e-mailová adresa,  Informácie, ktoré vyplývajú z obchodného registra alebo iného verejne dostupného registra v  prípade členov štatutárnych orgánov a kontrolných orgánov v rozsahu, Údaje splnomocnenej osoby a osoby podpísanej na plnomocenstve v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, typ identifikačného dokladu podpísaných osôb (v prípade úradného osvedčenia plnomocenstva) v prípade zastupovania dodávateľa na základe plnomocenstva,Akékoľvek iné osobné údaje, pokiaľ ich spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv a na ďalšie účely podľa týchto podmienok ochrany.Plnenie zmluvy. Ide o výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi SAFERIDE a odberateľmi.Plnenie našich povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (t.j. uchovávanie registratúrnych záznamov počas plynutia retenčných lehôt, a pod.). Efektívna komunikácia a zabezpečenie zmluvných aktivít.      Marketingové účely. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE. Vybavovanie agendy práv dotknutých osôb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak sa nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov. Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov. Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak sme stranou v spore vedenej nami alebo proti nám.predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)   plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).            oprávnený záujem na zabezpečení efektívnej komunikácie a plnení zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). váš súhlas so spracúvaním osobných údajov(čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).        plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).       oprávnený záujem SAFERIDE, a to na ochrane dobrého mena, majetkových záujmov či finančnej stability SAFERIDE (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).Spravidla 10 rokov odo dňa zániku platnosti záväzkovo-právneho vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.
 

V. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 Čo sú Cookies? Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán.Používanie súborov Cookies?Vyjadrením aktívneho súhlasu vyjadrujete súhlas s používaním Cookies na našej internetovej stránke (neplatí pre nevyhnutné Cookies). SAFERIDE v súčasnosti používa súbory Cookies na účely vysvetlené nižšie. Ak SAFERIDE bude v budúcnosti používať iné súbory na účely poskytovania dodatočných a lepších služieb, používateľ o tom bude príslušným spôsobom informovaný.Aké cookies používame a prečo?Používame nevyhnutné (technické) cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej internetovej stránky a bezpečný prístup k internetovej stránke. Naša internetová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Ide o nasledovné cookies:
NázovPoskytovateľÚčelTypLehota uloženiaPrístup tretích osôb
trx_addons_is_retinasaferide.skOptimalizácia webuhttp1 deňnie
LaSIDsaferide.skoptimalizácia chat boxuhttpsekcianie
Ako je možné zmeniť nastavenia cookies? Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie internetových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:
 • Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 • Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 •  Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 •  Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 •  Opera:
https://help.opera.com/cs/latest/
 • Apple Safari:
https://support.apple.com/en-gb/safari   

VI. POUČENIE O POVINNOSTI ALEBO DOBROVOĽNOSTI POSKYTNÚŤ POŽADOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE:

 V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia).V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s SAFERIDE.V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje za podmienok určených v tomto dokumente.

VII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 Medzi príjemcov patria najmä (i) externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra, poskytovatelia cloudových služieb, (ii) doručovatelia a spoločnosti poskytujúce kuriérske služby, (iv) advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe v prípade, ak si nesplníte voči SAFERIDE splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.Ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi sú zamestnanci SAFERIDE, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci zamestnanci SAFERIDE sú právne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch.Bližšie informácie o našich aktuálnych príjemcoch (vrátane sprostredkovateľov) Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytne náš koordinátor ochrany osobných údajov. V prípade sprostredkovateľov SAFERIDE zabezpečilo zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy o spracúvaní osobných údajov (DPA) v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR.Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, Úradu na ochranu osobných údajov, súdov a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

VIII. UŽÍVATELIA INTERNETOVEJ STRÁNKY VO VEKU 16 ROKOV A MENEJ

 Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

IX. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN:

 Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny mimo EÚ/EHP.Avšak v prípade akéhokoľvek prípadného prenosu do tretej krajiny mimo EÚ/EHP Vám garantujeme, že sme zabezpečili, aby boli prijaté primerané záruky v čl. 44 a nasl. GDPR. Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto pri prenose nie sú vyžadované žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme v prípade potreby požadovať buď Váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

X. PROFILOVANIE A AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE:

Nie, v SAFERIDE ani u žiadneho jeho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

XI. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB:

 Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

a) Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c) Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvanie – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné informácie. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e) Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

f) Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

h) Právo odvolať súhlas – v prípadoch udelenia Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

i) Právo podať sťažnosť na dozorný orgán alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

 Ako a kde podať Vašu žiadosť?Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti SAFERIDE k rukám koordinátora ochrany osobných údajov, (ii) elektronickou poštou na e-mailovej adrese spoločnosti SAFERIDE s dôveryhodným elektronickým podpisom, (iii) osobne v sídle spoločnosti SAFERIDE alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom.Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj e-mailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla SAFERIDE).Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle SAFERIDE (t. j. napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).Ako a kedy bude vybavená Vaša žiadosť? Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená SAFERIDE bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.Ak SAFERIDE nebude príslušné na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

XII. ZMENA PODMIENOK:

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. SAFERIDE preto pravidelne tento dokument reviduje a aktualizuje.Aktuálna verzia je vždy dostupná na internetovej stránke.Táto verzia bola vydaná dňa 15.3.2021

Spracovávanie osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailový kontakt a telefonický kontakt, za účelom zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov, ktoré prevádzkovateľ poskytuje, a to na dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania svojho súhlasu.Prevádzkovateľom je spoločnosť SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969, e-mailová adresa: info@saferide.sk, telefonický kontakt: +421 911 666 671 (ďalej aj len „SAFERIDE“). Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať, a to úplne alebo sčasti (i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu info@saferide.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla SAFERIDE. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu nie je dotknutá.Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov SAFERIDE a tretími stranami vrátane informácií o právach dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú dostupné vyššie

Mám viac ako 16 rokov

Potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov alebo že zákonný zástupca dal súhlas so  spracúvaním mojich osobných údajov v súvislosti s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa.

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážené dotknuté osoby,

v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje  v podmienkach našej organizácie a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.

Podmienky ochrany súkromia sú určené pre všetkých návštevníkov a užívateľov na webovej stránke www.saferide.sk (ďalej len „internetová stránka“).

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje v internetovej stránky a jej podstránok spracúvame sú:

i. návštevníci internetovej stránky;
ii.
zákazník Servisu (FO a FO – podnikateľ);
iii. kontaktná osoba (FO) zákazníka Servisu.

I KTO SME?

 Prevádzkovateľom je spoločnosť SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969 (ďalej aj len „SAFERIDE“ alebo „prevádzkovateľ“).

II. AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto Podmienok ochrany súkromia osobných údajov, kontaktujte nás na korešpondenčnej adrese SAFERIDE nasledovne:

 SAFERIDE, s.r.o.

Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Tel.: +421 911 666 671

E-mail: info@saferide.sk

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj koordinátora ochrany osobných údajov, Mgr. Tomáš Bolfa, ktorý dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu a telefónneho čísla alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese s označením zásielky: „k rukám koordinátora pre ochranu osobných údajov“. Koordinátor ochrany osobných údajov je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v jednotlivých podmienkach ochrany, obráťte sa, prosím, na koordinátora ochrany osobných údajov.

III. ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vo všeobecnosti môžete internetovú stránku navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli informácie o Vašej totožnosti, resp. bez toho, aby ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy z IT dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu platformu a poskytnúť Vám naše služby.

Vaše osobné údaje však zadávate dobrovoľne do registračného formuláru pre Servis na uvedenej internetovej stránke.

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri a organizácie, agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné.

IV. NA ČO TIETO INFORMÁCIE O VÁS POUŽÍVAME (ÚČELY) A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Dotknutá osobaZhromažďované údajeÚčely zhromažďovaniaPrávny základDoba uchovávania
Návštevník internetovej stránkyIP adresy, názov domény, verzia Vášho prehliadača a operačného systému, prevádzkové údaje, webové protokolyidentifikácia webových relácií, informácie o predvolenom jazyku, v ktorom používateľ používa nástroje na správu služieboprávnený záujem na meraní používania a zlepšení obsahu internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)po odhlásení sa z internetovej stránky sú údaje vymazané
Záujemca o Servis

identifikačné údaje pri fyzickej osobe – podnikateľovi:

obchodné meno,  identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, ak je platcom DPH a kontaktné údaje ako miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail

identifikačné údaje pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, titul a kontaktné údaje ako adresa, telefónne číslo a e-mail

plnenie predzmluvných a zmluvných  povinností,  t.j. v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny, doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov.predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)10 rokov
e-mail, tel. číslomarketingové účely, tzn. na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE.váš súhlas vyjadrený zaškrtnutím check-boxu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)5 rokov
Zákazník pre Servis

Informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu, informácie získané na základe zmluvy – potrebujeme Vaše osobné údaje pri fyzickej osobe – podnikateľovi v rozsahu

obchodné meno,  identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, ak je platcom DPH, miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail a

pri fyzickej osobe v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a e-mail;

Platobné informácie a údaje o platobnej disciplíne –  číslo bankového účtu, kód banky;

Informácie  súvisiace s internetovou stránkou – správanie návštevníka na internetovej stránke, jeho IP adresa, e-mailová adresa a informácie, ktoré sami ako návštevníci poskytnete na našej internetovej stránke.

Informácie  súvisiace s marketingom a propagáciou – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko, e-mail, telefón

Plnenie predzmluvných a zmluvných  povinností. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho výkonu predzmluvných a zmluvných  povinností, ako aj obchodných vzťahov, t.j. v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny, doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov.

 

Vedenie účtovníctva. V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi obchodnými partnermi na základe existujúcich právnych vzťahov, osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona. Môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (t.j. uchovávanie registratúrnych záznamov počas plynutia retenčných lehôt, a pod.).

 

Marketingové účely. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE.

 

Zverejňovanie referencie. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zverejnenia referencie, t.j. najmä na internetovej stránke SAFERIDE, sociálnych sieťach, v zozname referencií, v materiáloch určených pre tlač (napr. letáky/brožúrky o spoločnosti, atď.).

Vybavovanie agendy práv dotknutých osôb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak sa nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.

Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov. Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak sme stranou v spore vedenej nami alebo proti nám.

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

 

 

 

váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

oprávnený záujem SAFERIDE, a to na ochrane dobrého mena, majetkových záujmov či finančnej stability SAFERIDE (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spravidla 10 rokov odo dňa zániku platnosti záväzkovo-právneho vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.
Kontaktná osoba, štatutárny orgán, zástupca zákazníka Servisu

Bežné kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, identifikačné údaje zamestnávateľa, telefónne číslo, e-mailová adresa,

 

Informácie, ktoré vyplývajú z obchodného registra alebo iného verejne dostupného registra v  prípade členov štatutárnych orgánov a kontrolných orgánov v rozsahu,

 

Údaje splnomocnenej osoby a osoby podpísanej na plnomocenstve v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, typ identifikačného dokladu podpísaných osôb (v prípade úradného osvedčenia plnomocenstva) v prípade zastupovania dodávateľa na základe plnomocenstva,

Akékoľvek iné osobné údaje, pokiaľ ich spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv a na ďalšie účely podľa týchto podmienok ochrany.

Plnenie zmluvy. Ide o výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi SAFERIDE a odberateľmi.

Plnenie našich povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (t.j. uchovávanie registratúrnych záznamov počas plynutia retenčných lehôt, a pod.).

 

Efektívna komunikácia a zabezpečenie zmluvných aktivít.

 

 

 

 

 

 

Marketingové účely. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov SAFERIDE.

 

Vybavovanie agendy práv dotknutých osôb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, ak sa nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov. Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak sme stranou v spore vedenej nami alebo proti nám.

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 

 

 

plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oprávnený záujem na zabezpečení efektívnej komunikácie a plnení zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

váš súhlas so spracúvaním osobných údajov(čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

 

 

 

 

 

 

 

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

 

 

 

 

 

 

oprávnený záujem SAFERIDE, a to na ochrane dobrého mena, majetkových záujmov či finančnej stability SAFERIDE (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spravidla 10 rokov odo dňa zániku platnosti záväzkovo-právneho vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.

 

V. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 Čo sú Cookies?

 Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán.

Používanie súborov Cookies?

Vyjadrením aktívneho súhlasu vyjadrujete súhlas s používaním Cookies na našej internetovej stránke (neplatí pre nevyhnutné Cookies). SAFERIDE v súčasnosti používa súbory Cookies na účely vysvetlené nižšie. Ak SAFERIDE bude v budúcnosti používať iné súbory na účely poskytovania dodatočných a lepších služieb, používateľ o tom bude príslušným spôsobom informovaný.

Aké cookies používame a prečo?

Používame nevyhnutné (technické) cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej internetovej stránky a bezpečný prístup k internetovej stránke. Naša internetová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Ide o nasledovné cookies:

NázovPoskytovateľÚčelTypLehota uloženiaPrístup tretích osôb
trx_addons_is_retina saferide.skoptimalizácia webu http1 deň  nie
 LaSIDsaferide.sk  chat bot http sekcia nie

 

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?

 Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie internetových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

 • Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

 •  Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 •  Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 •  Opera:

https://help.opera.com/cs/latest/

 • Apple Safari:

https://support.apple.com/en-gb/safari  

 

VI. POUČENIE O POVINNOSTI ALEBO DOBROVOĽNOSTI POSKYTNÚŤ POŽADOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE:

 V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia).

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s SAFERIDE.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje za podmienok určených v tomto dokumente.

VII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 Medzi príjemcov patria najmä (i) externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra, poskytovatelia cloudových služieb, (ii) doručovatelia a spoločnosti poskytujúce kuriérske služby, (iv) advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe v prípade, ak si nesplníte voči SAFERIDE splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

Ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi sú zamestnanci SAFERIDE, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci zamestnanci SAFERIDE sú právne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch.

Bližšie informácie o našich aktuálnych príjemcoch (vrátane sprostredkovateľov) Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytne náš koordinátor ochrany osobných údajov. V prípade sprostredkovateľov SAFERIDE zabezpečilo zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy o spracúvaní osobných údajov (DPA) v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, Úradu na ochranu osobných údajov, súdov a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

VIII. UŽÍVATELIA INTERNETOVEJ STRÁNKY VO VEKU 16 ROKOV A MENEJ

 Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

IX. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN:

 Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny mimo EÚ/EHP.

Avšak v prípade akéhokoľvek prípadného prenosu do tretej krajiny mimo EÚ/EHP Vám garantujeme, že sme zabezpečili, aby boli prijaté primerané záruky v čl. 44 a nasl. GDPR. Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto pri prenose nie sú vyžadované žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).

V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme v prípade potreby požadovať buď Váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

X. PROFILOVANIE A AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE:

Nie, v SAFERIDE ani u žiadneho jeho sprostredkovateľa nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

XI. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB:

 Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

a) Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c) Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvanie – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné informácie. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e) Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

f) Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

h) Právo odvolať súhlas – v prípadoch udelenia Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

i) Právo podať sťažnosť na dozorný orgán alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

 Ako a kde podať Vašu žiadosť?

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti SAFERIDE k rukám koordinátora ochrany osobných údajov, (ii) elektronickou poštou na e-mailovej adrese spoločnosti SAFERIDE s dôveryhodným elektronickým podpisom, (iii) osobne v sídle spoločnosti SAFERIDE alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom.

Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj e-mailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla SAFERIDE).

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle SAFERIDE (t. j. napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

Ako a kedy bude vybavená Vaša žiadosť?

 Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená SAFERIDE bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Ak SAFERIDE nebude príslušné na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

XII. ZMENA PODMIENOK:

Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. SAFERIDE preto pravidelne tento dokument reviduje a aktualizuje.

Aktuálna verzia je vždy dostupná na internetovej stránke.

Táto verzia bola vydaná dňa 15.3.202_addons_isOptimanieLaSid

Spracovávanie osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailový kontakt a telefonický kontakt, za účelom zasielania newsletterov a alertov, prieskumov alebo inej priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa rôznych služieb a produktov, ktoré prevádzkovateľ poskytuje, a to na dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania svojho súhlasu.Prevádzkovateľom je spoločnosť SAFERIDE s. r. o., so sídlom Košická 58, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:  Sro,  vložka  č.  149021/B,  IČO:  53 382 692,  DIČ: 2121373969, e-mailová adresa: info@saferide.sk, telefonický kontakt: +421 911 666 671 (ďalej aj len „SAFERIDE“). Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať, a to úplne alebo sčasti (i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu info@saferide.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla SAFERIDE. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu nie je dotknutá.Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov SAFERIDE a tretími stranami vrátane informácií o právach dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú dostupné vyššie 

Mám viac ako 16 rokov

 Potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov alebo že zákonný zástupca dal súhlas so  spracúvaním mojich osobných údajov v súvislosti s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa.
Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969
Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969

Domov             O nás             Eventy             Čo robíme             Ako to funguje             Blog             Kontakt             Panel zamestnanca

 © 2021 saferide.sk | All rights reserved – Created by Monkeymedia

Fakturačné údaje
SAFERIDE s.r.o.
Košická 58, 821 09 Bratislava
IČO: 533 826 92
DIČ: 2121373969
IČ DPH: SK2121373969

Domov       

Ako to  funguje   

Eventy

Kontakt

 © 2021 saferide.sk | All rights reserved – Created by Monkeymedia